Arbodiensten

Arbo-consultancy

Novarim ondersteunt en adviseert bedrijven in de uitvoering van de kerntaken van de Arbowet.

De Arboconsultant fungeert als adviseur in Arbozaken . Dat houdt in dat hij op het gebied van Arbowetgeving in staat is overstijgend te kijken naar uw organisatie, te ondersteunen bij de realisatie van uw arbobeleid én u te adviseren over mogelijke verbeteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Ons uitgangspunt is het voorkomen van ziekteverzuim en bedrijfsongevallen. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn de basis, het fundament. Wij helpen U als werkgever graag in het beschermen van uw medewerkers tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk.

Risico-inventarisatie & Evaluatie

Iedere organisatie die de veiligheid en gezondheid van werknemers en andere aanwezigen wil garanderen, dient te beginnen met een, bij wet verplichte, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als basis voor het te voeren arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever hierin schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich mee brengt. Een plan van aanpak, waarin is beschreven welke maatregelen zullen worden genomen om die risico’s te bestrijden, kan aan de hand van de RI&E worden gemaakt. In dit plan van aanpak wordt opgenomen binnen welke termijn de maatregelen zullen worden genomen.

Novarim Arbomanagement kan de RIE&E voor U uitvoeren of desgewenst ondersteuning bieden bij het zelf maken van de RI&E. In een Plan van Aanpak wordt door Novarim reeds een opzet gemaakt met de gevonden risico’s, te nemen maatregelen en prioriteitstelling. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van een branche-specifieke RI&E. Minimaal per 4 -5 jaar dient de RI&E herzien te worden middels een RI&E-update. Novarim Arbomanagement kan desgewenst zorgdragen voor de wettelijke toetsing van de RI&E door een onafhankelijke en gecertificeerde deskundige.

Afhankelijk van de aard van het bedrijf wordt in de uitvoering van een RI&E gekeken naar welke disciplines nodig zijn (bv. arbeids- en organisatiedeskundige (A&O), hogere veiligheidskundige (HVK), arbeidshygiënist, bedrijfsergonoom of een combinatie van deze Arbodeskundigen.

Novarim biedt U een vrijblijvend gesprek aan om te bezien welke acties eventueel nog door U genomen kunnen/moeten worden. U kunt contact opnemen via ons contactformulier op deze website of uw vraag rechtstreeks neerleggen bij Erwin Kilsdonk (06-48442534)

 

Bedrijfshulpverlening

In de Arbowet wordt onder andere gesproken over het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werknemers die deze deskundige bijstand binnen een bedrijf of instelling verlenen, worden bedrijfshulpverleners (BHV’ers) genoemd. Zij vormen binnen uw bedrijf samen de BHV-organisatie. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening voor bedrijven verplicht.

Nadat de meeste risico’s in uw bedrijf aan de hand van de RI&E en het plan van aanpak zijn beperkt, zullen altijd een aantal risico’s overblijven. Dit worden restrisico’s genoemd. Voorbeelden van restrisico’s zijn brand, ongeval en alle andere risico’s (acute ziektebeelden) die van tevoren niet zijn uit te sluiten.
Maatgevende factoren zijn factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij de opzet van de bedrijfshulpverlening. De belangrijkste maatgevende factoren zijn:

 • de aard, grootte en ligging van het bedrijf;
 • de in het bedrijf aanwezige gevaren (ook gevaren vanuit de omgeving) en de voor de organisatie maatgevende brandscenario’s;
 • het aantal aanwezige werknemers en anderen (inclusief de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn);
 • het aantal niet zelfredzame personen (zij die zichzelf in een noodgeval niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen);
 • de opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten;
 • de aanwezigheid van een infrastructuur op het gebied van arbeidsomstandigheden;
 • de samenwerkingsmogelijkheden met andere bedrijven in de directe omgeving;
 • de aantoonbare aanwezige deskundigheid;
 • de bekendheid van de overige werknemers en bezoekers met de ontruimingsprocedure.

Er dient een BHV-plan te worden opgesteld op basis van de restrisico’s en de maatgevende factoren. Het BHV-plan dient schriftelijk vastgelegd en periodiek herzien te worden. In het BHV-plan staat beschreven welke maatregelen en voorzieningen het bedrijf heeft genomen om na een ongeval of incident tijdig en op de juiste wijze te kunnen reageren.

Een BHV-organisatie omvat alle personen die ten aanzien van de bedrijfshulpverlening taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de BHV-organisatie zijn schriftelijk vastgelegd en de leden van de BHV-organisatie worden schriftelijk aangesteld. Bij een klein bedrijf kan de werkgever zelf de BHV-taken op zich nemen, maar moet wel ten minste één werknemer aanwijzen die hem vervangt bij zijn afwezigheid. Binnen de BHV-organisatie zijn bedrijfshulpverleners aangesteld die zijn belast met minimaal de hieronder vermelde taken.

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Novarim Arbomanagement is een gecertificeerd opleidingsinstituut van het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening). De lesmethodieken met lesmaterialen, examens en certificering voldoen aan de wettelijke eisen. Onze docenten komen uit de praktijk (arbodienst, ambulancewezen en brandweer) en volgen jaarlijks nascholing bij het NIBHV, wat een kwalitatieve opleiding garandeert. Voor meer informatie verwijzen we U naar www.NIBHV.nl .

BASISCURSUS

Novarim Arbomanagement organiseert BHV-cursussen in het hele land. Om een idee te geven van de lesstof zetten we onderstaand de onderwerpen uit de Basisopleiding BHV voor u op een rij:
Module Eerste Hulp:

 •  Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
 • Ziektebeelden
 • Reanimatie
 • Gebruik van de AED

Module Brandbestrijding en Ontruiming:

 • Brand en gevaren bij brand
 • De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming
 • Voorbereiding van een ontruiming

Examen en diploma

Een Basisopleiding is een 2-daagse opleiding, waarin zowel de module Eerste Hulp en de module ‘Brandbestrijding en Ontruiming’ gegeven worden.

Het cursusgeld voor de Basisopleiding BHV bedraagt € 265,00. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal (o.a. NIBHV-cursusboek, verbandmiddelen, brandblusmiddelen) én examenkosten. Deze BHV opleiding bestaat uit twee lesdagen van 08.30 tot 17.00 uur. De cursusdag wordt afgesloten met een meerkeuze NIBHV-examen. Ook wordt u beoordeeld op praktijkverrichtingen. Bij goed gevolg ontvangt u een NIBHV Basisdiploma met deelcertificaten en een legitimatiepas. Het diploma, de certificaten en de legitimatiepas hebben een geldigheidsduur van één jaar, maar kunnen worden verlengd met een jaarlijkse Herhalingscursus BHV.

BHV-herhalingscursus

Met de jaarlijkse BHV-herhalingscursus houdt U uw kennis en vaardigheden op peil. Een herhalingscursus is een 1-daagse cursus, waarmee de geldigheid van het NIBHV-diploma, met inschrijving in het BHV-register, met een jaar verlengd wordt. Hiermee kan uw werkgever aan de Inspecteurs van het Ministerie van SZW (voormalig Arbeidsinspectie) aantonen dat aan de wettelijke eis (‘voldoende geschoolde BHV-ers’) voldaan wordt. De BHV-herhalingscursus wordt, naast verplichte herhaling van vaardigheden, afgestemd op de behoefte en arbeidsomstandigheden van de BHV-ers. Een jaarlijks wisselend thema draagt bij tot een steeds boeiende en afwisselende cursus.

De BHV-herhalingscursus bestaat uit één lesdag van 09.00 tot 17.00 uur. De praktijkgerichte cursus wordt verzorgd door onze professionele docenten, waarbij gebruik gemaakt wordt van 2 lotusslachtoffers

Kosten

 • Losse inschrijvingen:
  € 135,00 per persoon (incl. lesmaterialen, certificeringskosten en dagarrangement). Bij meerdere cursisten per bedrijf wordt een staffelkorting gehanteerd.
 • Incompany-cursussen:

  Tijdens een Incompany-cursus kunnen we de lesstof afstemmen op uw specifieke bedrijfssituatie. Vragen en/of problemen uit de dagelijkse praktijk van uw BHV-ers kunnen dan uitgebreider aan bod komen. In korte tijd worden uw medewerkers geleerd hoe in te spelen op ziekte-, ongeval- en brandsituaties in uw eigen organisatie. Een Incompany-cursus vergroot de kennis en de kwaliteit van de individuele werknemer alsmede het draagvlak binnen uw organisatie.Daarnaast is er een ander positief effect bij het gelijktijdig opleiden van uw medewerkers. Er treedt teambuilding op tijdens de cursus, door het samenwerken tijdens de oefeningen. Collega’s kunnen elkaar op de werkvloer onderling ondersteunen in het, in de praktijk, toepassen van de leerstof en de kennis blijft langer paraat in uw organisatie.

  Kostenbesparend

  Een Incompany-cursus vindt plaats op een voor u geschikte locatie, datum en tijd. Zo bespaart u op reistijd en reiskosten van uw medewerkers. Novarim Arbomanagement hanteert zeer aantrekkelijke tarieven voor Incompany-cursussen en inschrijvingen van meerderen cursisten.

NB: Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte en de mogelijkheden (06-48442534 of via het contactformulier op deze site)

Sommige bedrijven hebben een defibrillator aangeschaft of deze is aanwezig in de nabije werkomgeving. Om een optimaal rendement te behalen zou iedere werknemer in staat moeten zijn om te kunnen reanimeren en de AED (defibrillator) te kunnen gebruiken.

Novarim Arbomanagement biedt een cursus van 4 uur aan, waarin een groep werknemers, kennis en vaardigheden opdoen (o.a. beoordelen noodzaak reanimatie, het reanimeren en gebruik van de AED).

Kosten: € 350,00 per cursus (maximaal 10 deelnemers per groep).

Novarim Arbomanagement kan desgewenst uw jaarlijkse ontruimingsoefening voorbereiden, begeleiden en/of evalueren met de BHV-ers. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden en kosten.

In het kader van Brandpreventie (bv. periodieke keuringen of levering van brandblusmiddelen, ontruimingsplattegronden, het opzetten van een BHVplan en ontruimingsplannen) werkt Novarim Arbomanagement nauw samen met de fa. Brand(t)Beveiliging & Advies. U kunt uw vraag bij Novarim Arbomanagement neerleggen of vrijblijvend contact opnemen met de fa. Brand(t)beveiliging&Advies. Zij werken met concurrerende tarieven.

E-mail: info@brandblusserinfo.nl

Website: www.brandblusserinfo.nl

Bedrijfsergonomie

Ergonomie heeft als doel om werksituaties en producten zo te ontwerpen dat deze veilig, gezond, comfortabel en efficiënt zijn. Ergonomie staat als vakgebied nooit stil. Wetenschappelijk onderzoek leidt tot meer inzichten in de oorzaken van het ontstaan van gezondheidsproblemen en in de maatregelen die genomen kunnen worden om de klachten te voorkomen en te verminderen. Ondanks alle aandacht voor arbeidsomstandigheden en ergonomie is er nog steeds sprake van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid die door het werk worden veroorzaakt. Dit verzuim ontstaat doordat de balans ontbreekt tussen wat mensen moeten uitvoeren in hun werk (de werkbelasting) en wat mensen moeten kunnen uitvoeren in hun werk (de belastbaarheid). De eisen die het werkstelt aan mensen worden steeds hoger (toenemende productiviteit, werktempo en werkdruk). Ook verandert het werk van karakter: werkhoudingen worden door technologische hulpmiddelen steeds statischer van karakter, zoals het steeds meer langdurig zitten tijdens het werk, waardoor het menselijk lichaam te weinig beweging heeft.

De bedrijfsergonoom van Novarim Arbomanagement kan voor U onderzoek verrichten naar de oorzaken van lichamelijke klachten of ziekteverzuim. Deze kunnen mogelijk gelegen zijn in de functietaken, de hulpmiddelen en/of het arbeidsgedrag van de werknemer. Hij kan praktisch adviseren op welke wijze verbeteringen in de arbeidssituatie gerealiseerd kunnen worden.

Voor het optimaliseren van de werksituatie heeft Novarim de volgende producten:

 • Werkplek onderzoek & advies: dit product wordt ingezet bij ziekteverzuim en re-integratie.
 • Arbo-check inrichting kantoren, voor het periodiek ergonomisch doorlichten van kantoorwerkplekken. Hierbij kan ook gedacht worden aan het, op arbo-aspecten, doorlichten van nieuw- of verbouwplannen op normen die de Arbowet stelt. Dit voorkomt onnodige extra onkosten nadat de nieuw- of verbouw gerealiseerd is.
 • Voorlichting op het gebied van voorkomende fysieke belasting (ook omtrent geluid, licht of klimaat), én instructie hoe hier, op een gezonde en veilige manier, mee om te gaan.
 • Klachtenanalyse: bij collectieve klachten (op het gebied van fysieke belasting, geluid, licht en/of klimaatomstandigheden) kan inventarisatie, analyse, zo nodig fysisch onderzoek en praktische advisering plaatsvinden.
 • Systeem-ergonomisch ontwerpen bij het opzetten van bv. productielijnen.

Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne is de discipline van het anticiperen, herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid die in de fysische werkomgeving van uw medewerkers kunnen voorkomen, met als doel de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de Arbowet wordt verwezen naar NEN-normen waaraan de fysische werkomgeving dient te voldoen. Hierbij moet U denken aan blootstelling aan schadelijk of hinderlijk:

 • Licht
 • Geluid
 • Klimaat
 • (Gevaarlijke) stof(fen)

Novarim Arbomanagement kan preventief of via klachtenanalyse onderzoek verrichten naar deze fysische arbeidsomstandigheden en u adviseren hoe de werkomgeving te optimaliseren. Een gezonde en veilige werkomgeving draagt bij tot verhoging van de arbeidsproductiviteit.

       

CONTACT

Voor productinformatie en vragen over bijvoorbeeld arbowetgeving, ergonomie, arbeidshygiëne, veiligheidskunde of arbeid-en organisatie kunt u met Novarim telefonisch contact opnemen (06-48442534) of middels onderstaand contactformulier

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode & woonplaats

Telefoon (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht (verplicht)

[recaptcha]